پوشاک بچه ارزان که پیوند عاطفی شما با فرزندتان را محکم تر می کند

لحظه ای که پوشاک بچه ارزان می خرید، آنها را بشویید. تنها در این صورت است که کودک می تواند آنها را بپوشد. لباس ها معمولاً باقی مانده های شیمیایی مختلفی از مغازه دارند. و پوست حساس کودک می تواند واکنش نامطلوبی نشان دهد.

این یک واقعیت شناخته شده است که پوست نوزاد بسیار نرم و لطیف است و به همین دلیل برای جلوگیری از خطر بثورات به مراقبت و نوازش بیشتری نیاز دارد. اشتباه رایجی که والدین جدید مرتکب می شوند این است که با لباس های کودک مانند لباس بزرگسالان رفتار می کنند.